Ogłoszenie o otwarciu konkursu na stanowisko studenta/stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki


Aktualności

Archiwum aktualności


Ogłoszenie o otwarciu konkursu na stanowisko studenta/stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki

Nazwa stanowiska: Student / stypendysta

 • Wymagania:
  - student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych III stopnia w zakresie nauk chemicznych,
  - doświadczenie w syntezie organicznej, izolacji i scharakteryzowania otrzymanych substancji
  - doświadczenie w syntezie pochodnych karbazolu będzie dodatkowym atutem
  - doświadczenie w pomiarach elektrochemicznych
  - znajomość zagadnień związanych z otrzymywaniem i badaniem polimerów wdrukowanych molekularnie
  - doświadczenie w pracy z następującymi technikami analitycznymi: NMR, UV-Vis, Fluorescencja, Woltametria cykliczna, Dyfrakcja rentgenowska , Skaningowa Mikroskopia Tunelowa (STM) i Mikroskopia Sił Atomowych (AFM)
  - znajomość podstaw teoretycznych HPLC z wykorzystaniem detektorów UV-Vis i MS; doświadczenie praktyczne w pracy z w/w sprzętem będzie dodatkowym atutem
  - znajomość zagadnień związanych z obliczeniami kwantowo-mechanicznymi oraz umiejętność obsługi oprogramowania do prowadzenia i analizy wyników obliczeń (Avogadro, GaussView, Gasussian lub podobnych)
  - umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiającego analizowanie otrzymanych wyników, przygotowanie raportów oraz prezentacji z wykonanych prac badawczych: Chem Draw, MestReNova, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint
  - znajomość sposobów izolacji substancji czynnej z osocza będzie dodatkowym atutem
  - zaangażowanie w wykonywanie prac badawczych, dokładność i komunikatywność
  - umiejętność pracy w zespole
  - znajomość języka angielskiego pozwalająca na zrozumienie literatury fachowej i wygłaszanie prezentacji konferencyjnych
  - dodatkowym atutem będzie znajomość zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), wytycznej EMA dotyczącej walidacji metod bioanalitycznych, mile widziane znajomość wytycznej FDA w tym zakresie
 • Opis zadań:
  W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN „Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologicznych” do obowiązków studenta stypendysty będzie:
  - opracowanie metod syntezy nowych monomerów funkcyjnych i sieciujących
  - charakteryzowanie otrzymanych związków z zastosowaniem spektroskopii NMR, UV-Vis, pomiarów fluorescencyjnych, pomiarów elektrochemicznych i dyfrakcyjnych
  - Analiza i oczyszczanie otrzymanych związków z zastosowaniem HPLC –UV i LC-MS
  - przygotowanie i scharakteryzowanie polimerów wdrukowanych molekularnie wybranymi lekami
  - praca w laboratorium chemicznym zgodnie zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP)
  - czynny udział w opracowywaniu metod analitycznych i ich walidacji zgodnie z wytycznymi EMA
  - przygotowywanie roztworów i próbek osocza do ekstrakcji
  - izolowanie substancji czynnej z materiału biologicznego
  - wyszukiwanie i analiza literatury naukowej o tematyce związanej z projektem
  - przygotowywanie raportów z badań i prezentacji z wyników

 • Typ konkursu NCN: OPUS - ST

   • Termin składania ofert: 23 września 2018, 23:59
   • Forma składania ofert: wyłącznie elektronicznie
   • Warunki zatrudnienia:
    - rozstrzygnięcie konkursu do dnia 28.09.2018
    - stypendium naukowe w wysokości 1 000 PLN (brutto) na okres 12 miesięcy
    - termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01 listopada 2018
   Dodatkowe informacje:
   Wymagane dokumenty:
   - życiorys (CV)
   - dokument potwierdzający status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych III stopnia w zakresie nauk chemicznych
   - informacja o dotychczasowej działalności naukowo-badawczej i rozwojowej (działalność w kołach naukowych, udział w szkoleniach, konferencjach, plakaty, publikacje, monografie naukowe, patenty, opracowane technologie, wyróżnienia, nagrody, praktyki i staże badawcze)
   - odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub równoważnych oraz kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
   - skany podpisanych dokumentów: oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o niekaralności, oświadczenia o braku naruszeń zasad etyki w nauce, oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych (wzory oświadczeń w załącznikach)
   Zgłoszenia w formie elektronicznej z załącznikami w formacie PDF należy przesyłać w terminie do dnia
   23 września 2018 do Kierownika projektu dr inż. Krzysztofa Noworyty: knoworyta@ichf.edu.pl.
   W tytule e-maila prosimy wpisać „Konkurs na Studenta-stypendystę w projekcie OPUS”


   Oświadczenie

   INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH